L’APLEC, Associació Promotora de la Llengua Catalana, és una entitat sense ànim de lucre creada a Igualada per poder dur a terme tota mena d’activitats que promoguin la llengua catalana. Volem engegar qualsevol activitat que ajudi a millorar l’ús de la llengua catalana (cursos, tallers, conferències, presentació de publicacions, divulgació d’activitats relacionades amb la llengua...).

La llengua catalana i els joves

29 de April de 2016 | Autor:
Aplec, Associació Promotora de la Llengua Catalana

Sovint hem sentit a dir que els joves ja no parlen català, que estan molt castellanitzats. I, precisament, hi ha una gran quantitat d’estudis que se centren en els joves i la llengua catalana, perquè el seu comportament lingüístic (quines llengües parlen, què pensen de les llengües, etc.) ens pot ajudar a predir el comportament futur de la societat catalana. A més, cal tenir en compte que les generacions joves actuals (aproximadament els menors de 27 anys), al Principat, ja s’han escolaritzat exclusivament en català. Aquí analitzarem quin és el coneixement i ús del català dels joves en comparació amb la població general, per comprovar si, efectivament, els joves fan servir menys el català que la resta.

Ja hem dit que els joves són els catalans amb més coneixement de la llengua pròpia i, de fet, gairebé el 90 % dels parlants menors de 30 anys diuen que entenen, i saben parlar, escriure i llegir en català (Idescat, 2013). Per contra, quant a la població general, mentre que també gairebé tothom entén el català, només hi ha un 60 % de persones que diuen que el saben escriure. Per tant, el coneixement dels joves és força més alt que el de la població en general. Tot i això, no són els parlants que més utilitzen el català. Les dades més recents indiquen que només hi ha al voltant d’un terç dels joves que fan servir el català habitualment, mentre que n’hi ha un 50 % que utilitzen de forma freqüent el castellà. Aquests percentatges coincideixen força amb els de la resta de la població i, per tant, no podem afirmar que l’ús del català entre els joves sigui més baix. La bona notícia és que l’ús de la llengua pròpia ha augmentat 5 punts respecte les dades anteriors, les del 2008, però la diferència amb el castellà encara és prou important i superior entre els nostres joves.

L’altra bona notícia és que al llarg de la vida el nostre repertori lingüístic canvia. A casa, quan som petits, majoritàriament parlem només una de les dues llengües: català o castellà. A mesura que ens incorporem a la vida social, a l’escola, a la feina, etc., anem incorporant l’altra llengua. Això és el que s’anomena muda lingüística. L’accés al mercat laboral i a la universitat són dos moments en què es produeixen mudes lingüístiques dels parlants, generalment, a favor del català.

En resum, hem vist, d’una banda, que el percentatge de joves i de població general que utilitzen el català habitualment són molt similars, al voltant del 35 %. D’altra banda, el fet que només un terç dels joves catalans no utilitzin la llengua pròpia habitualment no significa que d’aquí 20 anys només un 30% dels adults parlin català sovint, ja que al llarg de la nostra vida la nostra llengua habitual pot canviar.